Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Denac

Artikel 1
Definities
1. Denac: de onderneming Denac vaccinatiekliniek gevestigd te Amsterdam, Haarlem, Leiden, Groningen, Hoofddorp, Utrecht, Den Haag, Zaandam, Nijmegen, Gelderland en Zeeland.
2. Wederpartij: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die een overeenkomst sluit met Denac.
3. Partijen: Denac en de wederpartij.
4. Overeenkomst of opdracht: de afspraken tussen Denac en de wederpartij betreffende het leveren van zaken en/of het verrichten van diensten.
5. Zaken: alle stoffelijke objecten die Denac te koop aanbiedt en diensten die Denac verricht voor derden tegen betaling. Deze activiteiten hebben onder meer betrekking op het geven van voorlichting, het geven van advies, het geven van vaccinaties en het voorschrijven van medicatie.

Artikel 2
Reikwijdte algemene voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot het leveren van zaken en/of verrichten van diensten door Denac.
2. Afwijkende voorwaarden en bedingen gelden slechts indien en voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog slechts voor de overeenkomst waarbij de desbetreffende bedingen zijn gemaakt.
3. Indien een bepaling van de algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig of niet meer geldig is, zullen partijen trachten in goed overleg met elkaar tot overeenstemming te komen over een nieuwe bepaling, waarvan de inhoud de bedoeling van partijen in de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 3
Totstandkoming van overeenkomsten
De in artikel 1, lid 4, bedoelde overeenkomsten komen tot stand zodra Denac de afspraak heeft bevestigd.

Artikel 4
Omvang overeenkomst
1. De omvang van de overeenkomst wordt bepaald door de in het software systeem van Denac opgenomen omschrijving van zaken en/of diensten.

Artikel 5
Werkzaamheden
1. Denac zal, met inachtneming van de door de wet gestelde en te stellen eisen, de opdracht goed en zorgvuldig uitvoeren en de belangen van de wederpartij naar beste weten en kunnen behartigen.
2. De uitvoering van de werkzaamheden wordt verzorgd vanuit één van de vestigingen van Denac.
3. De wederpartij is gehouden volledige medewerking te verlenen en Denac al datgene ter beschikking te stellen dat Denac noodzakelijk en/of nuttig acht om de opgedragen werkzaamheden en leveringen goed te kunnen verrichten.

Artikel 6
Annulering
1. Te verrichten diensten kunnen met een annuleringstermijn van minimaal één werkdag voor het overeengekomen aanvangstijdstip van de uitvoering van de diensten door de wederpartij worden geannuleerd.
2. Annuleren kan door te mailen naar info@denac.nl
3. Afspraken of diensten die niet tijdig zijn geannuleerd kunnen als consult in rekening worden gebracht.


Artikel 7
Eigendomsvoorbehoud
Alle door Denac geleverde zaken blijven, zolang de desbetreffende factuur, vermeerderd met eventuele renten en kosten, niet geheel is voldaan, eigendom van Denac op risico van de wederpartij.

Artikel 8
Prijzen en prijsherziening
1. Bij het verrichten van diensten en het leveren van zaken geldt de in de tarievenlijst vastgelegde prijs. De tarievenlijst is in te zien op de website en in de wachtkamer van Denac.
2. Tenzij anders wordt vermeld, zijn alle prijzen inclusief BTW.
3. Denac heeft het recht twee maal per jaar de prijzen en tarieven van de overeengekomen levering van zaken en diensten die verricht moeten worden aan te passen.

Artikel 9
Facturering en betaling
1. Alle betalingen die aan Denac zijn verschuldigd, dienen terstond na de afspraak te worden voldaan. Indien dit niet mogelijk blijkt, dient de betaling binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan, zonder korting of schuldvergelijking, op een door Denac aan te wijzen post- of bankrekening.
2. Bij gebreke van tijdige betaling is de wederpartij van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor sommatie of schriftelijke ingebrekestelling is vereist. De wederpartij is over het (nog) te betalen bedrag een rente verschuldigd berekend van de vervaldag, zijnde de factuurdatum plus 14 dagen, tot de dag van betaling. De rentevoet bedraagt de wettelijke rente op de eerste dag van verzuim.
3. De wederpartij zal aan Denac alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten betalen die voortkomen uit het incasseren van de niet-tijdige betalingen.

 

Artikel 10
Overmacht
1. Denac is niet aansprakelijk voor het niet, niet geheel of niet tijdig nakomen van zijn verplichtingen ten gevolge van niet-toerekenbare tekortkomingen.
2. Onder niet-toerekenbare tekortkoming wordt verstaan elke, de naleving van de overeenkomst, belemmerende omstandigheid die in redelijkheid niet voor het risico van Denac c.q. de wederpartij behoort te komen. Van belemmerende omstandigheden zou onder andere sprake kunnen zijn in geval van niet of niet tijdige levering van zaken en verrichtingen van diensten door derden, in geval van stakingen of blokkades, in geval van ernstige bedrijfsstoringen die de normale bedrijfsvoering in grote mate belemmeren, zoals ernstige brand met het verloren gaan van gegevens, ongevallen, epidemieën, ziekte en/of overlijden van een specifieke functionaris of in geval van oorlog, oorlogsgevaar en (natuur)rampen.
3. Partijen kunnen zich jegens elkaar alleen op overmacht beroepen indien de desbetreffende partij zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen na het intreden van de niet-toerekenbare tekortkoming, onder overleggen van de nodige bewijsstukken, de andere partij schriftelijk van een dergelijk beroep in kennis stelt.
4. Tussen Denac en de wederpartij zal in gevallen van niet-toerekenbare tekortkomingen getracht worden in onderling overleg tot overeenstemming te komen ter oplossing van de problemen die zijn voortgekomen uit deze tekortkomingen.

Artikel 11
Aansprakelijkheid
1. Denac is tegenover de wederpartij aansprakelijk voor de vergoeding van directe schade, die deze lijdt als rechtstreeks gevolg van het niet of niet betamelijk nakomen van de overeengekomen werkzaamheden, indien en voor zover deze aansprakelijkheid en/of schade onder de door Denac gesloten aansprakelijkheidsverzekering is gedekt en tot ten hoogste het maximaal verzekerde bedrag.
2. Denac is tegenover de wederpartij aansprakelijk voor de vergoeding van de schade die deze lijdt als rechtstreeks gevolg van vermijdbare professionele fouten van de onder Denac vallende personen, indien en voor zover deze aansprakelijkheid en/of schade onder de door Denac gesloten aansprakelijkheidsverzekering is gedekt en tot ten hoogste het maximaal verzekerde bedrag.
3. Denac is tegenover de wederpartij aansprakelijk voor de vergoeding van de schade, die deze lijdt als rechtstreeks gevolg van schade door opzet of door grove schuld of door onrechtmatige daad, veroorzaakt door onder Denac vallende personen, indien en voor zover deze aansprakelijkheid en/of schade onder de door Denac gesloten aansprakelijkheidsverzekering is gedekt.
4. Voor de verplichting van Denac tot vergoeding van de schade uit hoofde van de gevallen genoemd in de leden 1, 2 en 3 van dit artikel, gelden de in de volgende leden van dit artikel omschreven beperkingen.
5. Alvorens Denac aansprakelijk te stellen is de wederpartij gehouden de dienst zo mogelijk in de gelegenheid te stellen een bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden gemaakte fouten binnen een redelijke termijn te herstellen.
6. Geen actie of vordering naar aanleiding van de opdracht of daaruit voortvloeiende, andere dan wegens wanbetaling, ontstane rechten kan door één van de partijen worden ingesteld, voor de gevallen genoemd, in volgorde, in de leden 1, 2 en 3 meer dan respectievelijk zes maanden, één jaar, en nogmaals één jaar nadat de oorzaak van deze actie of vordering zich heeft voorgedaan.
7. Indien Denac voor de schade geen enkele dekking onder een verzekering geniet, is het te vergoeden bedrag beperkt tot maximaal € 5.000.

Artikel 12
Aansprakelijkheid bij advisering
Adviezen worden door Denac gegeven naar beste weten en kunnen. Denac kan echter geen garantie geven dat een gewenst resultaat op een bepaald tijdstip ook inderdaad behaald zal worden. Hiervoor wordt door Denac geen aansprakelijkheid aanvaard.

Artikel 13
Geschillen
1. Elk geschil tussen partijen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst alsmede elk ander geschil terzake van of in verband met de overeenkomst, hetzij juridisch, hetzij feitelijk, geen uitgezonderd, zal zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht.
2. Een geschil is aanwezig, indien één van de partijen zulks in een aangetekend schrijven aan de andere partij stelt.
3. Indien partijen niet tot een oplossing komen, zullen geschillen worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestiging Groningen van Denac

Artikel 14
Voorwaarden en geldende recht
Indien mocht blijken dat één van deze voorwaarden niet in overeenstemming is met het geldende recht, dan kan die voorwaarde als nietig worden beschouwd. Alle overige voorwaarden blijven dan volledig van toepassing.

Artikel 15
Toepasselijk recht
Op de overeenkomst, waarvan deze algemene voorwaarden deel uitmaken, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16
Slotartikel
De algemene voorwaarden zijn in te zien op de website van Denac, bij de balie van Denac en worden op aanvraag toegestuurd. Eenieder die een afspraak maakt bij Denac stemt in met deze algemene voorwaarden.